ပင်မစာမျက်နှာ » အသက်အာမခံ » တစ်မူထူးခြားသည့်စုဆောင်းမှုအသက်အာမခံ

တစ်မူထူးခြားသည့်စုဆောင်းမှုအသက်အာမခံ

အာမခံထားသူ သေဆုံးသဖြင့် ခံစားရသည့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကို အကာအကွယ်ပေးသည့် အာမခံအမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး၊ ရှင်သန်မှုအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် နှစ်စေ့သောအခါ စုဆောင်းမှု အကျိုးခံစားမှုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံခြားသားများအပါအဝင် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့် အထက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူလူထုအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အာမခံထားခွင့်ရှိသူ

အာမခံထားသူသည် အာမခံထားသည့်အချိန်တွင် အသက်(၅)နှစ် မှ (၆၅) နှစ်အထိ ရှိသူဖြစ်ရပါသည်။
အသက် (၅)နှစ် မှ (၁၈) နှစ်အတွင်းရှိသူများကို မိဘ(သို့မဟုတ်) အုပ်ထိန်းသူမှ ထားပေးရပါမည်။

ထားရှိနိုင်သော အာမခံသက်တမ်း

အာမခံသက်တမ်းကို အာမခံထားသည့်နေ့မှစ၍ (၅)နှစ်ဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။

အာမခံအကာအကွယ်

ရောဂါကြောင့်သေဆုံးခြင်း၊ မတော်တဆမှုုကြောင့် သေဆုံးခြင်းတို့အတွက် သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်။
ရှင်သန်မှု အကျိုးခံစားခွင့်။
နှစ်စေ့ အကျိုးခံစားခွင့်။

အာမခံထားငွေ

သိန်း (၃၀) ကျပ်မှစ၍ အများဆုံး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၅,၀၀၀ နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေပမာဏအအထိ ထားရှိနိုင်သည်။ (ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန် မလိုအပ်ပါ။)

ပရီမီယံနှုန်း

အာမခံကြေးကို အာမခံထားသူ၏ အသက်ကွဲပြားမှု၊ အာမခံထားငွေတို့အပေါ်အခြေခံ၍ အသင့်တွက်ထားသည့် နှုန်းထားဇယားတို့ဖြင့် တွက်ချက်ကောက်ယူပါသည်။
ပရီမီယံကြေးးကို (၁)လတစ်ကြိမ်၊ (၃)လတစ်ကြိမ်၊ (၆)လတစ်ကြိမ်၊ (၁)နှစ်တစ်ကြိမ် နှုန်းဖြင့် ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

မတော်တဆသေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့် အတွက် ပရီမီယံပေးသွင်းမှု

မတော်တဆသေဆုံးမှုခံစားခွင့် (Accidental Death Benefit (ADB) Rider) အတွက် ပရီမီယံကြေးကို (၁)နှစ်တစ်ကြိမ်ဖြင့်သာပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အာမခံထားသူ၏ အသက်နှင့် အာမခံထားငွေပေါ်မူတည်၍ ပရီမီယံနှုန်းကို တွက်ချက်ထားပါသည်။

အကျိုးခံစားခွင့်များ

  • ရှင်သန်မှုအကျိုးခံစားခွင့်
  • နှစ်စေ့အကျိုးခံစားခွင့်
  • သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် မတော်တဆသေဆုံးမှု အကျိုးခံစားခွင့်
  • အမ်းငွေထုတ်ယူခြင်း
  • ပေါ်လစီကို စာရင်းပိတ်ခြင်း
  • ချေးငွေရယူနိုင်ခြင်း
ဥပမာအနေဖြင့် -
အာမခံထားငွေ သိန်း(၃၀)အတွက် (၁)နှစ်လျှင် ပေးသွင်းရမည့် ပရီမီယံနှုန်း (အာမခံသက်တမ်းမှာ (၅)နှစ် ဖြစ်ပြီး ပရီမီယံကို (၂)နှစ် ပေးသွင်းရန်)
အသက် (၁)နှစ်တစ်ကြိမ် (၆)လ တစ်ကြိမ် (၃)လတစ်ကြိမ် (၁)လတစ်ကြိမ်
5~65 2,835,000 1,445,850 737,100 245,700

မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ပေးသွင်းရမည့် ပရီမီယံ

အာမခံထားငွေ သိန်း ၃၀ အတွက်(ကျပ်)
(၁)နှစ်တစ်ကြိမ် 6,000
(၆)လ တစ်ကြိမ် 3,060
(၃)လတစ်ကြိမ် 1,560
(၁)လတစ်ကြိမ် 519.9
မှတ်ချက်။ ။ မတော်တဆသေဆုံးမှု ပရီမီယံကြေးအား နှစ်စဉ် အာမခံသက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည်အထိ ပေးသွင်းရပါမည်။